20 πράγματα που χρειάζεται μια κόρη από τον πατέρα της

Το βλέπω ήδη. Όσο και να με αγαπά, να με χρειάζεται και να της λείπω, ο δεσμός της κόρης μου με τον πατέρα της θα με “ταλαιπωρήσει” πολύ στο μέλλον. Ιδιαίτερα αυτό το χαμόγελό της μαζί με το νάζι που μόνο εμείς οι γυναίκες ξέρουμε τι σημαίνει κάθε φορά που μπαίνει  στο σπίτι, προδιαγράφει ένα λαμπρό μέλλον στο Οιδιπόδειο. Και φυσικά εκείνος άλλο που δεν θέλει. Ήθελε που ήθελε από την αρχή κορίτσι, τώρα έχει τρελαθεί εντελώς.

Πριν λίγο καιρό είχα διαβάσει ένα πολύ όμορφο κείμενο, το οποίο είχα μεταφράσει – αποδώσει και, επειδή αν δεν βάλω κι εγώ την πινελιά μου θα σκάσω, είχα προσθέσει και δικά μου. Το είχα γράψει για το womannow και το παραθέτω εδώ σχεδόν αυτούσιο γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να το διαβάσει κανείς. Και για να το έχω εύκαιρο να το τρίψω αργότερα στη μούρη του άντρα μου τσεκάροντας τι από αυτά κατάφερε και πού απέτυχε.

1. Να αγα­πά­ει τη μη­τέ­ρα της
Φρο­ντί­στε να της φέ­ρε­στε με σε­βα­σμό, τρυ­φε­ρό­τη­τα τόσο μέσα στο σπίτι όσο και έξω από αυτό. Αρ­γό­τε­ρα, όταν με­γα­λώ­σει, χει πε­ρισ­σό­τε­ρες πι­θα­νό­τη­τες να ερω­τευ­τεί και να πα­ντρευ­τεί κά­ποιον που της συ­μπε­ρι­φέ­ρε­ται όπως ακρι­βώς συ­μπε­ρι­φε­ρό­σα­σταν εσείς στην μη­τέ­ρα της. Θα προ­τι­μού­σα­τε να της φε­ρό­ταν όμορ­φα, έτσι δεν είναι;

22099e8ffff66d71f57eb5f2e4978563
2. Να είναι εκεί
Ο ποιο­τι­κός χρό­νος δεν υφί­στα­ται χωρίς τον πο­σο­τι­κό. Κάντε παρέα μαζί της για κα­νέ­ναν άλλο λόγο πέρα από το να χα­ρεί­τε ο ένας την πα­ρου­σία του άλλου. Εν­δια­φερ­θεί­τε για τα πράγ­μα­τα που την εν­δια­φέ­ρουν. Η κόρη σας θέλει να έχει έναν πα­τέ­ρα που θα τον αι­σθά­νε­ται δίπλα της σε κάθε φάση της ζωής σας. Μην κά­θε­στε απλώς εκεί πα­ρα­τη­ρώ­ντας τα χρό­νια να περ­νούν.

3. Ναι γίνει ο ήρωάς της
Θυ­μη­θεί­τε, με­γα­λώ­νο­ντας η κόρη σας θα ανα­ζη­τά­ει δια­κα­ώς έναν ήρωα. Κά­ποιον που θα την βοηθά στις δύ­σκο­λες κα­τα­στά­σεις, που θα της δίνει λύ­σεις και ασφά­λεια και θα είναι παρών στα δύ­σκο­λα. Γιατί να μην είστε εσείς αυτός; Η κόκ­κι­νη κάπα και το μπλε κολάν είναι προ­αι­ρε­τι­κά.

4. Να μην αργεί 
Κάθε από­γευ­μα πε­ρι­μέ­νει με ανυ­πο­μο­νη­σία να επι­στρέ­ψε­τε από τη δου­λειά. Μην την αφή­νε­τε να πε­ρι­μέ­νει.


5. Να χορεύει μαζί της

Μην πε­ρι­μέ­νε­τε την ημέρα του γάμου της. Ξε­κι­νή­στε από τώρα που είναι ακόμη κο­ρί­τσι, ή και μωρό. Μόλις μοι­ρα­στεί­τε αυτή τη στιγ­μή μαζί της θα κα­τα­λά­βε­τε ότι είναι η αγα­πη­μέ­νη σας.

6. Να την εμπιστεύεται 
Όταν είναι μικρή δώστε της την επι­λο­γή να δια­λέ­γει ανά­με­σα σε δύο πράγ­μα­τα. Με­γα­λώ­νο­ντας δί­νε­τέ της στα­δια­κά όλο και συ­χνό­τε­ρες ανά­σες ελευ­θε­ρί­ας. Η κόρη σας έχει την ανά­γκη να νιώ­θει ότι την εμπι­στεύ­ε­στε και βα­σί­ζε­στε πάνω της.

912c44946ad3e2c922d3a2559b146460
7. Να τονώνει την αυ­το­πε­ποί­θη­σή της

Μην ξε­χνά­τε ποτέ να της λέτε πόσο όμορ­φη είναι, ιδιαί­τε­ρα όταν δεν νιώ­θει κα­θό­λου έτσι. Επί­σης, δια­βε­βαιώ­στε την ότι είναι το ίδιο έξυ­πνη με ένα οποιο­δή­πο­τε αγόρι.

8. Να είναι παρών στα γε­νέ­θλιά της
Μην χά­σε­τε κα­νέ­να. Σε δέκα χρό­νια δεν θα θυ­μά­ται τι δώρο της κά­να­τε. Θα θυ­μά­ται όμως αν ήσα­σταν παρών ή απών.

9. Να τη μάθει να αλ­λά­ζει λά­στι­χο
Δείξ­τε της ότι δεν χρειά­ζε­ται να πα­θαί­νει πα­νι­κό κάθε φορά που βλέ­πει ένα λά­στι­χο χωρίς αέρα. Την πρώτη φορά, ούτως ή άλλως, θα σας πάρει τη­λέ­φω­νο έξαλ­λη. Αλλά τέ­τοιες μι­κρές ενέ­σεις ανε­ξαρ­τη­σί­ας προς την κόρη σας θα της φα­νούν πο­λύ­τι­μες στο μέλ­λον.

10. Να ξέρει τι νιώ­θει για εκείνη 
Κάθε χρόνο, στα γε­νέ­θλιά της, γράψ­τε της μια κάρτα ή ένα μικρό γράμ­μα, εκ­φρά­ζο­ντας τα συ­ναι­σθή­μα­τά της για εκεί­νη. Δώστε της τα όταν τε­λειώ­σει από το πα­νε­πι­στή­μιο, όταν φύγει από το σπίτι ή όταν νο­μί­ζε­τε ότι τα χρειά­ζε­ται πε­ρισ­σό­τε­ρο.

11. Να ξέρει ποια γεύση πα­γω­τό της αρέ­σει
Φρο­ντί­στε να θυ­μά­στε πράγ­μα­τα γι’ αυτήν και να μην τη ρω­τά­τε συ­νε­χώς. Μά­θε­τε το αγα­πη­μέ­νο της χρώμα (θα σας χρεια­στεί όταν της κά­νε­τε κά­ποιο δώρο), τι εί­δους ται­νί­ες της αρέ­σουν, ποια φα­γη­τά σι­χαί­νε­ται. Γε­νι­κά, προ­σπα­θή­στε να την μά­θε­τε.

12. Να την ακούει 
Ει­δι­κά στην εφη­βεία, η κόρη σας δεν θα έχει με­γά­λη όρεξη για κου­βέ­ντα. Φρο­ντί­στε να ακού­τε τι σας λέει πριν από αυτό το ιδιαί­τε­ρο στά­διο της ζωής της. Μην είστε πάντα ανέν­δο­τος. Κάντε και υπο­χω­ρή­σεις. Θα φα­νούν ιδιαί­τε­ρα χρή­σι­μες όταν θα είναι ανά­γκη να πε­ρά­σει το δικό σας.

13. Να την απορρίψει ευ­γε­νι­κά
Κά­ποια στιγ­μή, ανά­με­σα στα τέσ­σε­ρα και στα έξι, θα σας ζη­τή­σει να την πα­ντρευ­τεί­τε. Αρ­νη­θεί­τε ευ­γε­νι­κά λέ­γο­ντάς της ότι είστε πολύ ερω­τευ­μέ­νος με τη μη­τέ­ρα της, πως πα­τέ­ρες και κόρες δεν μπο­ρούν να πα­ντρευ­τούν και ότι όταν με­γα­λώ­σει θα γνω­ρί­σει τον δικό της άντρα των ονεί­ρων της.

14. Να παίζει και μαζί της
Ξέ­ρου­με, σας φαί­νε­ται πιο εύ­κο­λο να παί­ζε­τε με τον αδελ­φό της, όμως και η κόρη σας έχει ανά­γκη να κυ­λι­στεί στο πά­τω­μα με τον πα­τέ­ρα της, να μοι­ρα­στεί μαζί του τις κού­κλες του, να ζω­γρα­φί­σουν μαζί και να κολ­λή­σουν αυ­το­κόλ­λη­τα στα χέρια. Ναι, το θέαμα ενός 40άρη να χτε­νί­ζει μια Μπάρ­μπι είναι όντως αστείο, πρέ­πει όμως να το κά­νε­τε.

f104e8df5665e9dfd0efa08a613826fd
15. Να απολαμβάνει την ώρα του μπά­νιου της

Είναι από τις πιο όμορ­φες στιγ­μές που μπο­ρεί­τε να μοι­ρα­στεί­τε με τη νε­ο­γέν­νη­τη κόρη σας. Πι­τσι­λι­στεί­τε μαζί της, παίξ­τε με το νερό και χα­ρεί­τε αυτή τη μα­γι­κή στιγ­μή της ημέ­ρας. Την επό­με­νη φορά που θα ανοί­ξε­τε τα μάτια σας, εκεί­νη θα έχει γίνει ολό­κλη­ρη γυ­ναί­κα.

16. Να της μιλήσει για τα χρή­μα­τα
Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να της μι­λή­σε­τε για την αξία των χρη­μά­των και τη δυ­σκο­λία να τα απο­κτή­σει κα­νείς. Θα σας «ξε­ζου­μί­σει» ούτως ή άλλως, κυ­ρί­ως στην εφη­βεία. Ας γίνει του­λά­χι­στον όσο πιο ομαλά γί­νε­ται.

17. Να την πάει για κά­μπινγκ
Φέρτε την σε επαφή με τη φύση και τις ομορ­φιές της. Μην πε­ρι­μέ­νε­τε την τη­λε­ό­ρα­ση να σας φέρει πιο κοντά. Πη­γαί­νε­τε για μπά­νιο, για πε­ζο­πο­ρία, για ψά­ρε­μα. Σκλη­ρα­γω­γεί­στε την να αντέ­χει και χωρίς τις πο­λυ­τέ­λειες της πόλης. Κά­ποια μέρα, ένας σύ­ντρο­φός της θα σας ευ­γνω­μο­νεί.

18. Να την βάλει στον κόσμο της μου­σι­κής
Την έχει ήδη μέσα της, μά­θε­τέ την να την απο­λαμ­βά­νει. Είτε με κά­ποιο μου­σι­κό όρ­γα­νο, είτε βοη­θώ­ντας την να εκτι­μή­σει την καλή μου­σι­κή, είτε πη­γαί­νο­ντας μαζί της σε συ­ναυ­λί­ες. Η μου­σι­κή θα την ενώ­σει με την πιο τρυ­φε­ρή πλευ­ρά της και ταυ­τό­χρο­να θα ενώ­σει τους δυο σας με­τα­ξύ σας.

19. Να την αφήσει να φύγει
Θυ­μη­θεί­τε, η κόρη σας είναι μια πε­τα­λού­δα που κά­ποια στιγ­μή θα ανοί­ξει τα φτερά της και θα φύγει. Απο­λαύ­στε μαζί το στά­διο της κά­μπιας και δώστε της όσα πε­ρισ­σό­τε­ρα εφό­δια μπο­ρεί­τε ώστε το πέ­ταγ­μά της στον κόσμο να γίνει με ασφά­λεια και προ­σο­χή και ασφά­λεια.

20. Να αφήσει την πόρτα ανοι­κτή
Η κόρη σας έχει ανά­γκη να ξέρει ότι πάντα είναι κα­λο­δε­χού­με­νη στο σπίτι. Πείτε της το με όλους τους τρόπους.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s